§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego („program podoKlub”) jest KERPRO Ewa Bielecka Marcin Bielecki sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Żeromskiego 77/U1, 01-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział, XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 968589, posiadająca NIP 5252585899, REGON 147234706 („Organizator”). 

2. Regulamin określa zasady udziału w Programie Lojalnościowym podoKlub, który dedykowany jest dla klientów Organizatora, korzystających z platformy zakupowej znajdującej się pod adresem internetowym [www.kerpro.pl] („Platforma Zakupowa”). Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów od Organizatora („Punkty”). 

3. Program kierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową posiadających siedzibę̨ bądź́ miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadających konto („Konto Uczestnika”) na Platformie Zakupowej („Uczestnik”). 

4. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.kerpro.pl („Strona Organizatora”).

6. Program trwa od 1 czerwca 2022 roku do momentu ogłoszenia zakończenia jego obowiązywania („Zakończenie Obowiązywania Programu”). Zakończenie Obowiązywania Programu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora nie później niż na 6 miesięcy przed planowanym zakończeniem.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów i przeglądarek.

8. Uczestnictwo w Programie jest jednoznaczne z tym, że jego Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.

9. Program nie stanowi loterii promocyjnej lub fantowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 847, z późn. zm.).

§ 2 Zasady działania Programu podoKlub

 1. Uczestnictwo w Programie podoKlub:

  • założenie konta na Platformie Zakupowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody i woli na uczestnictwo w Programie podoKlub,
  • uczestnictwo w Programie podoKlub polega na dokonywaniu przez Uczestników zakupów produktów oferowanych przez Organizatora na Platformie Zakupowej oraz jednoczesnym otrzymywaniu Punktów, które następnie Uczestnicy mogą wymieniać na nagrody na zasadach określonych poniżej,
  • udział w Programie podoKlub jest dobrowolny i nieodpłatny,
  • dostęp Uczestnika do Platformy Zakupowej chroniony jest przez login i hasło,
  • Uczestnicy Programu podoKlub obowiązani są do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich każdorazowej aktualizacji w przypadku zmiany.
 2. Przyznawanie Punktów:
  • Uczestnikom przyznawane są Punkty zgodnie za każde zrealizowane zamówienie,
  • Punkty nie są należne z tytułu jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów,
  • Punkty są naliczane i przypisywane do konta Uczestnika automatycznie, za każde zamówienie zrealizowane za pośrednictwem Platformy Zakupowej,
  • Za zrealizowane zamówienie w rozumieniu pkt 2.3. powyżej rozumie się zamówienie złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej i całościowo opłacone przez Uczestnika, w terminie określonym w fakturze VAT wystawionej przez Organizatora na poczet danej transakcji („Realizacja Zamówienia”).
  • Punktów nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny.
 3. Rodzaje nagród
  • Szkolenia Masterclass – nagrodą są filmy szkoleniowe z zakresu podologii, biznesu i marketingu, psychologii i prawa. Odblokowanie filmu polega na uzyskaniu dostępu do filmu w Koncie Uczestnika. Film jest dostępny w zakładce [do uzupełnienia] przez cały okres posiadania przez Uczestnika Konta Uczestnika. Film nie podlega kopiowaniu lub udostępnianiu osobom trzecim względem Uczestnika.
  • Produkty – fizyczne materiały (np. próbki, gadżety), których zestaw każdorazowo dobierany będzie przez Uczestnika, a który następnie będzie wysyłany do Uczestnika wraz z zamówieniem.
  • Materiały Marketingowe  – banery, grafiki i inne materiały, których zestaw każdorazowo dobierany będzie przez Organizatora, a który następnie będzie udostępniany Uczestnikowi do pobrania i wykorzystania w ramach własnych kanałów komunikacji marketingowej.
 4. Wymiana Punktów na Nagrody:
  • Uczestnik w informacji zamieszczonej w formularzu złożenia zamówienia będzie każdorazowo informowany o liczbie przyznanych do Konta Uczestnika Punktów.
  • informacja o liczbie aktualnie posiadanych Punktów znajduje się na każdej stronie (w prawym górnym rogu) i jest widoczna po zalogowaniu.
  • w przypadku zamówień telefonicznych Punkty również będą się naliczane na Koncie Uczestnika, po Realizacji Zamówienia.
  • w przypadku anulowania/zwrotu zamówionych Produktów przyznane Punkty będą anulowane.
  • wykorzystanie Punktów polega na odblokowaniu nagrody z dowolnej kategorii: Szkolenia Masterclass, Materiały marketingowe, Produkty, to jest kliknięciu w zakładce PROGRAM LOJALNOŚCIOWY / NAGRODY przycisku DODAJ DO KOSZYKA znajdującego się pod nazwą danej Nagrody. Punkty automatycznie odejmują się z Konta Uczestnika po ich wykorzystaniu.
  • Punkty tracą̨ ważność́ po ich wykorzystaniu i nie stanowią podstawy do wymiany na Nagrodę po Zakończeniu Obowiązywania Programu podoKlub.
  • Aktualna lista Nagród z przypisaną im wartością̨ punktową znajduje się̨ w zakładce PROGRAM LOJALNOŚCIOWY / NAGRODY. W okresie obowiązywania Programu podoKlub Organizator zachowuje prawo wymiany Nagród wedle własnego uznania, z zachowaniem ekwiwalentności wartości Nagród.
  • W przypadku zamówienia przez Uczestnika nagrody, której nakład został wyczerpany, zostanie on poproszony o wybór innej Nagrody.

§ 3 Dane osobowe

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Programu podoKlub na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z akceptacją regulaminu. W przypadku reprezentantów Uczestnika dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 3. Dane będą przetwarzane przez Organizatora przez okres obowiązywania Programu podoKlub, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń. 
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Programie podoKlub. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Programie podoKlub.
 5. Dostęp do danych mogą mieć dostawcy systemów teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty wspierające Organizatora w działaniach marketingowych. A w przypadku ewentualnych roszczeń również kancelarie prawne. 
 6. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – więcej informacji w art. 12-23 RODO. Nadto przysługuje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Organizatora.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje co do funkcjonowania Programu podoKlub mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected] – z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy podoKlub”. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji, a także ją uzasadnić.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu podoKlub w celu zapewnienia bezpiecznego jego funkcjonowania, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia, wprowadzenia dodatkowych opcji, istotnych potrzeb dotyczących Organizatora, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na Koncie Uczestnika.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje o Programie podoKlub może uzyskać wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].
 3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
Twój koszyk0
Twój koszyk jest pusty
Wróć do zakupów