Hurtownia podologiczna online Kerpro

§ 1 Definicje

1. Newsletter – wiadomości mailowe wysyłane przez Sprzedawcę regularnie, posiadające treści marketingowe, w tym o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Rejestracja na Newsletter jest równoznaczna z wyrażeniem woli skorzystania z usługi, której celem jest otrzymywanie Newslettera.

2. Sprzedawca – Marcin Bielecki oraz Ewa Bielecka będący wspólnikami spółki komandytowej z siedzibą przy ul. Żeromskiego 77, lok. U1, 01-882 Warszawa, NIP 525-258-58-99 (dalej: Sprzedawca lub Kerpro).

3. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem: https://kerpro.pl

4. Rejestracja – oznacza założenie Konta Klienta. Rejestracja jest wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

5. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem w systemie teleinformatycznych, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi prowadzenia Konta Klienta.

6. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może dokonywać zakupów w sklepie internetowym, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą związaną z profilaktyką i ochroną zdrowia dokonująca zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

7. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://kerpro.pl

8. Zamówienie – rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty sklepu internetowego przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu, poprzedzona akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i dostawy.

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

§ 2 Zakupy w sklepie

1.   Sprzedawca prowadzi sprzedaż specjalistycznych preparatów, kosmetyków, narzędzi i sprzętu wykorzystywanego w profilaktyce podologicznej za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Klient może składać Zamówienia przez stronę internetową, mailowo z wykorzystaniem adresu [email protected] lub telefonicznie. Możliwość realizacji Zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

3. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

4. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia numer zamówienia jest wysyłany Klientowi automatycznie, na adres poczty elektronicznej Klienta.

5. Koszt dostawy oraz koszt pakowania określony jest każdorazowo w procesie składania Zamówienia i doliczany do wartości zamówionych towarów, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu.

6. Sklep realizuje zamówienia w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. Termin realizacji dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania Zamówienia i może być uzależniony od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy.

7. Zdjęcia produktów przedstawione na stronie internetowej https://kerpro.pl są zdjęciami poglądowymi, otrzymanymi od producentów. Zdjęcia należy traktować jako poglądowe, których celem jest jak najwierniejsze oddanie wyglądu produktu. Ze względu na zmiany po stronie producentów, na które sklep https://kerpro.pl nie ma wpływu, wygląd produktów w rzeczywistości może odbiegać od zamieszczonych zdjęć. W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt z obsługą sklepu w celu omówienia różnić, jeśli takowe występują.

8. Podczas trwania akcji specjalnych organizowanych przez Sprzedawcę, Klient może w określonym czasie kilkukrotnie wykorzystać kod rabatowy, uprawniający go do obniżenia wartości produktów o określony przez Sprzedawcę procent. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że jeśli w ramach akcji specjalnych Klient po spełnieniu określonych wymogów otrzymuje prezent rzeczowy, przysługuje mu on tylko raz w ramach jednej akcji specjalnej, bez względu na liczbę zamówień i ich wartość.

§ 3 Składanie zamówienia, płatność

1. Złożenie zamówienia wymaga dokonania rejestracji oraz założenia Konta Klienta.

2. Zamówienie składa się, wybierając z oferty Sklepu produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku: „Dodaj do koszyka”.

3. Po dodaniu produktów do koszyka, należy potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „Zamawiam i płacę”. Złożenie Zamówienia stanowi przyjęcie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

4. Przyjęcie Zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia będzie zawierało m.in.: numer Zamówienia, adres dostawy, listę zamówionych Towarów, wartość zamówienia, informację o wybranym sposobie płatności.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (Regulaminu) następuje przez stronę internetową Sklepu w dedykowanej sekcji Regulamin.

6. Zamówienie może zostać opłacone przed przystąpieniem do jego realizacji lub za pobraniem.

7. Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane w Sklepie po wyborze sposobu płatności oferowane przez dostawcę, z którego korzysta Sprzedawca.

8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu lub w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

9. Realizacja zamówienia jest warunkowana dostępnością produktu w Sklepie. Kupujący o braku dostępności produktu będzie zawiadamiany drogą elektroniczną lub telefoniczną. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, sprzedawca poinformuje o braku danego produktu bądź produktów, zaproponuje zamiennik, późniejszy termin dostawy lub anuluje zamówienie.

§ 4 Odmowa realizacji Zamówienia

1. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w sytuacji, gdy Klient dokona zamówienia spośród Towarów oznaczonych jako „na zamówienie” i nie dokona wpłaty 50 % ich wartości przed dokonaniem zamówienia Towaru przez Sprzedawcę. Klient zostanie zawiadomiony o odmowie realizacji Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania Zamówienia.

3. Złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane w sytuacji, gdy nie zostało opłacone, w przypadku wyboru metody płatności online lub na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta produktów objętych promocją. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania Zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na wskazany przez siebie adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji lub telefonicznie. W takiej sytuacji zapłacona kwota za Zamówienie zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy z którego wpłynęła.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania dostępu do sklepu internetowego lub odmowy przyjęcia zgłoszenia aktywacyjnego w przypadku podejrzenia działania na szkodę firmy Kerpro Ewa Bielecka Marcin Bielecki spółka komandytowa.

§ 5 Faktura

1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu Zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

2. Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniane są Klientowi w wersji papierowej.

3. Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniona będzie w formacie PDF na życzenie Klienta. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

4. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 6 Dostawa

1. Dostawa kupionych Towarów zostanie zrealizowana pod adres wskazany przez Klienta z zastrzeżeniem, że Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Bezpłatna dostawa realizowana jest przy zamówieniach powyżej 500 zł. W przypadku zamówień poniżej tej kwoty, koszt dostawy uzależniony jest od wybranej formy płatności.

3. Koszt transportu krzesełek podologicznych, lamp, frezarek, foteli podologicznych i szafek podologicznych ponosi Sprzedawca.

4. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę.

5. Kupiony przez Klienta towar zostanie wydany Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

6. Klient lub inna osoba powinna być obecna pod adresem wskazanym przez Klienta w terminie dostawy.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu kupionego w Sklepie Towaru leżące po stronie Klienta.

§ 7 Reklamacje

1.  Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za dostarczenie Towaru wolnego od wad.

2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

3. Jeżeli Towar kupiony w Sklepie ma wadę, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się niezwłocznie, ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, numer zamówienia, zdjęcia wadliwego towaru oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w maksymalnym terminie 14 dni od jej otrzymania drogą mailową. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

5. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany Towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta.

7. W przypadku produktów objętych przez Sprzedawcę wyprzedażą Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. W przypadku gdy wyprzedażą zostanie objęty towar wadliwy, informacja o wadzie zostanie podana w opisie Towaru.

8. Kupujący ma obowiązek zweryfikowania zakupionych Towarów w chwili ich odbioru. Prawo skorzystania z rękojmi za wady przysługuje Klientowi wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru Towaru, w obecności przewoźnika i przez niego potwierdzonego.

§ 8 Rejestracja konta i zapisanie się na newsletter

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

3. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient zapoznaje się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 6 poniżej, niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywujący Konto Klienta. Z chwilą aktywacji Konta Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi o prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta w każdej chwili.

6. Konto Klienta może założyć wyłącznie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, tj. podmiot niebędący konsumentem. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot zakładający Konto Klienta. Po dokonaniu przez Sprzedawcę weryfikacji zakończonej potwierdzeniem, iż działalność gospodarcza jest faktycznie prowadzona Konto Klienta dedykowane gabinetom zostanie aktywowane przez Sprzedawcę w ciągu 24 godzin (liczonych w dni robocze) od aktywowania linka potwierdzającego Rejestrację. Po aktywacji Klient otrzyma wiadomość mailową potwierdzającą aktywację Konta Klienta.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy założenia Konta Klienta dla gabinetów w przypadku, gdy weryfikacja wykaże, że gabinet specjalistyczny nie jest prowadzony, gdzie przez gabinet specjalistyczny należy rozumieć prowadzoną działalność gospodarczą w formie gabinetu lekarskiego, podologicznego, kosmetycznego czy manicure. W takim przypadku Klient otrzyma wiadomość mailową o odmowie aktywacji Konta Klienta.

8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy kto wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu udostępnioną przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu funkcję zapisu do Newslettera lub oznaczy odpowiedni checkbox podczas dokonywania Rejestracji w trakcie zakładania Konta Klienta. Po podaniu adresu mailowego oraz wybraniu funkcji „Zapisz się” osoba zapisująca się otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linka zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. W każdej chwili możliwe jest zrezygnowanie z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta lub poprzez skierowanie maila w tym przedmiocie na adres  [email protected].

9. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

10. Usługi określone w § 8 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

11. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

12. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

13. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

14. W celu prawidłowego korzystania z usług opisanych w § 8 Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet oraz posiadać adres elektroniczny (e-mail).

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej działającej w imieniu Klienta.

2. Dane są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia lub działań zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w przypadku osób fizycznych działających w imieniu Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3. Więcej informacji o celach przetwarzania danych, w tym o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

§ 10 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu i udostępnionych usług w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  • nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Sklepu, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Sklepu,
  • korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Sprzedawcy,
  • udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Sprzedawcę osobom nieuprawnionym,
  • dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sklepu treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek działania lub zaniechania Klienta uzyskała dostęp do świadczonych usług.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub mogących prowadzić do tego, że korzystanie z usług będzie czasowo niemożliwe.
  • W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Sklepu:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
  • podsiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Niektóre z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą podlegać dodatkowym wymogom technicznym, specyficznym dla danego rodzaju usługi.

§ 11 Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu z którego Klient korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy podlegał regularnym aktualizacjom.

3. Dodatkowo zaleca się, aby Klient miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do wykorzystywanych systemów.

§ 12 Zasady i regulamin dystrybucji selektywnej marki Podopharm®

1. Na podstawie artykułu 1 lit. g Rozporządzenia Komisji UE 2022/720 z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. z 2014r. poz.1012), wprowadza się Regulamin dystrybucji selektywnej.

2. System dystrybucji selektywnej oznacza system dystrybucji, w którym dostawca zobowiązuje się sprzedawać bezpośrednio lub pośrednio towary lub usługi objęte porozumieniem tylko dystrybutorom wybranym według określonych kryteriów, a dystrybutorzy ci zobowiązują się nie sprzedawać tych towarów lub usług nieautoryzowanym dystrybutorom na terytorium, na którym dostawca postanowił stosować system.

3. Regulaminem dystrybucji selektywnej objęte są wszystkie produkty marki Podopharm®.

4. Produkty Podopharm® przeznaczone są do szczególnej, wyspecjalizowanej grupy odbiorców tj. do gabinetów kosmetycznych, podologicznych, dermatologicznych, fizjoterapeutycznych, sklepów internetowych lub stacjonarnych prowadzonych przez te podmioty . Sprzedaż dotyczy również szkół branżowych, uczelni wyższych o profilach kosmetologia lub podologia oraz ich studentów/słuchaczy

5. Produkty PODOPHARM® dostępne w kanale sprzedaży mogą być sprzedawane tylko w sieci dystrybucji Podopharm®. W związku z tym wszelkie zakupy, czy też inne nabycie w celu odsprzedaży poza siecią, w szczególności przez sieć internetowych platform sprzedażowych marketplace są zabronione.

6. Wprowadza się zakaz sprzedaży i dalszej odsprzedaży produktów Podopharm® na platformach internetowych marketplace takich jak Allegro, OLX, Empik, Ebay, Amazon, Vinted, AliExpress, itp. platform sprzedażowych.

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu firma Podopharm® Sp. z o.o. jako producent i podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową celem ochrony jego dóbr osobistych.

8. Do postanowień niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy:
a) Rozporządzenia Komisji UE 2022/720 z dnia 10 maja 2022 roku, w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych.
b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. z 2014r. poz.1012).
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

9. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 7.02.2023 roku.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Klient korzystający ze Sklepu ma obowiązek podawania prawdziwych i prawidłowych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, jeżeli podane dane są nieprawdziwe lub nieprawidłowe.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Sklepu. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2020r.